مدیریت امور پردیسهای
دانشگاه فرهنگیان استان یزد

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان یزد